Vedtægter

Vedtægter Dansk Endodontiforening

1. Foreningen har til opgave at fremme klinik, undervisning og forskning i endodonti.

2. Berettiget til ordinært medlemskab er tandlæger bosat i, eller med arbejde i, Danmark og som samtidig er medlemmer af Dansk Tandlægeforening eller Tandlægernes Nye Landsforening. Tandlæger bosat i andre lande kan, efter ansøgning, optages som associerede medlemmer.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemskab indebærer kontingentfrihed samt mulighed for deltagelse i ordinære årsmøder med 50% rabat. Æresmedlemskabet er livslangt.

3. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal være lærere ved tandlægeskolerne. Bestyrelsen vælges for tre år af gangen. Hele bestyrelsen kan genvælges højst én gang.

Der kan undtagelsesvis gives dispensation til andet genvalg af et bestyrelsesmedlem, hvis dette anses for hensigtsmæssigt i forhold til kontinuiteten I bestyrelsen. Dispensationen giver mulighed for genvalg I endnu en 3-års periode, men ved valg hvert år. En dispensation skal godkendes ved generalforsamlingen med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer (GF 2014)

4. Foreningen mødes ordinært én gang pr. år. Yderligere møder kan afholdes, når formand eller mindst to af de andre bestyrelsesmedlemmer finder dette ønskeligt eller påkrævet.

5. Ved ordinære valg vælger medlemmerne bestyrelse og fastsætter årsafgift. Afgående formand træder ind i valgkomiteen.

6. Sekretæren skal mindst én måned før hvert møde sende skriftlig indkaldelse til medlemmerne med redegørelse for mødets program.

7. Kassereren opkræver den fastsatte årsafgift. Regnskab over indtægter og udgifter fremlægges ved det ordinære møde.

8. Vedtægtsændringer og eventuel opløsning af foreningen vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

Opdateret senest efter ordinær generalforsamling 10.01.2020