Vedtægter

  1. Foreningen har til opgave at fremme klinik, undervisning og forskning i endodonti.
  2. Berettiget til ordinært medlemskab er tandlæger bosat i Danmark og som samtidig er medlemmer af Dansk Tandlægeforening eller Tandlægernes Nye Landsforening. Tandlæger bosat i andre lande kan, efter ansøgning, optages som associerede medlemmer.
  3. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal være lærere ved tandlægeskolerne. Bestyrelsen vælges for tre år af gangen. Hele bestyrelsen kan genvælges højst én gang.
  4. Foreningen mødes ordinært én gang pr. år. Yderligere møder kan afholdes, når formand eller mindst to af de andre bestyrelsesmedlemmer finder dette ønskeligt eller påkrævet.
  5. Ved ordinære valg vælger medlemmerne bestyrelse og fastsætter årsafgift. Afgående formand træder ind i valgkomiteen.
  6. Sekretæren skal mindst én måned før hvert møde sende skriftlig indkaldelse til medlemmerne med redegørelse for mødets program.
  7. Kassereren opkræver den fastsatte årsafgift. Regnskab over indtægter og udgifter fremlægges ved det ordinære møde.
  8. Vedtægtsændringer og eventuel opløsning af foreningen vedtages med 2/3 flertal.