Klagesager – mulighed for læring

En del af de klagesager der behandles i Tandklagesystemet, er klager over rodbehandlinger.

I Dansk Endodontiforening synes vi, at der er et stort potentiale i at lære noget af disse sager. Det vil give rigtig god mening, hvis de kan inspirere tandlæger til at kigge kritisk på egen praksis, og måske give anledning til faglig debat.

Klagesager er ofte meget komplekse, og i klagesagssystemet behandles de af både tandlæger, forbrugerrepræsentanter, patientrepræsentanter og repræsentanter for Regionen.

Vi har fået hjælp fra Enheden for Sundhedsjura i Region Hovedstaden, til at finde en enkel form at fremlægge sagerne på, og samtidig sikre anonymitet for både tandlæge og patient.

En kort gennemgang af Tandklagesystemet

Tandklagesystemet behandler de rent faglige klager over tandbehandling.

Tandklagesystemet er organiseret i Visitationsudvalg, Besigtigelsesudvalg, Regionstandlægenævn og Landstandlægenævn .

Besigtigelsesudvalgets opgave er at lave en faglig beskrivelse og vurdering af det der klages over, det man kunne kalde en faglig bevissikring. Besigtigelsesudvalget består af 2 tandlæger og 1 repræsentant fra Regionen.

Regionstandlægenævnets opgave er, på baggrund af besigtigelsesudvalgets rapport og alle sagens øvrige akter, at bedømme om behandlingen har levet op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regionstandlægenævnene er sammensat at 3 tandlæger, 1 forbrugerrepræsentant og 2 patientrepræsentanter.

Hvis behandlingen ikke lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard, kan Regionstandlægenævnet idømme tilbagebetaling af honoraret, eller betaling for omgørelse af behandlingen hos en anden tandlæge.

Samtidig kan Regionstandlægenævnet vurdere om der er baggrund for at udtale kritik af manglende journalføring, eller af manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til Autorisationsloven.

Både patient og tandlæge kan anke sagen til Landstandlægenævnet, som er sammensat af 3 tandlæger, 1 forbrugerrepræsentant, 1 patientrepræsentant og 2 medlemmer udpeget af Regionerne . Formanden for Landstandlægenævnet er Landsdommer,

Hvis der er sket skade i forbindelse med behandlingen bliver sagen behandlet i Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Her vil skaden blive vurderet i forhold til om en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden derved ikke var sket.

Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening

Lotte Hein Sørensen
Regionstandlægenævnet i Region H