Klagesager – mulighed for læring

Klagesager og forsikringssager. En mulighed for at lære.

Komplikationer til rodbehandling er en hyppig årsag til klager, eller til anmeldelse af skader til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Endodonti er et udfordrende fagområde, der rummer smertebehandling lige fra lette til uudholdelige smerter, infektionsbehandling fra den asymptomatiske parodontit til akut infektion på risikopatienter, og teknisk vanskelige procedurer på vanskeligt tilgængelige tænder på en tiltagende ældre patientgruppe. Behandlingen stiller store krav til diagnostik, prognosevurdering og information af patienten, og især til den tekniske udførelse og opfølgning af behandlingen. Statistisk set vil vi alle risikere en klage eller skadeserstatnings sag. 

I Dansk Endodontiforening synes vi, at der er et stort potentiale i at lære noget af disse sager. Det vil give rigtig god mening, hvis de kan inspirere til at vi kigger kritisk på vores egne behandlinger, og at sagerne kan give anledning til faglig debat.

Vi har fået hjælp fra Enheden for Sundhedsjura i Region Hovedstaden, til at finde en enkel form at fremlægge klagesagerne på, og samtidig sikre anonymitet for både tandlæge og patient. Vi har ikke haft adgang til nogen klagesager efter Styrelsen for patientklager har overtaget området.

Tandskadeankenævnet, som er ankeinstans for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, lægger alle afgørelser op på deres hjemmeside. På hjemmesiden er der ikke røntgenbilleder, men vi har fået hjælp fra nævnet til at kunne vise sagen med røntgenbilleder i anonymiseret form.

Casper Kruse og Lars Bjørndal står for de faglige kommentarer til sagerne. 

Kort om Tandklagesystemet og om Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Tandklagesystemet.

Styrelsen for patientklager overtog fra den 1. juni 2018 ansvaret for behandling af faglige klager fra patienter over tandbehandling. Det skete, da Tandlægeoverenskomsten blev opsagt, hvor det tandfaglige klagesystem, som var en del af overenskomsten, også blev nedlagt.

Sagsbehandling af klagen foretages af styrelsens sagkyndige tandlæger. De gennemgår patientens skriftlige klage, journalmateriale og partshøring, og hvis der er behov for det foranlediger de en besigtigelse af det indklagede arbejde.

Sagerne afgøres derefter enten af Styrelsen for patientklager eller af Sundhedsvæsnets diciplinærnævn. 

Her vurderes om behandlingen lever op til almindelig anerkendt faglig standard. I de tilfælde hvor arbejdet vurderes mangelfuldt tages stilling til:

 • om der skal foretages hel eller delvis tilbagebetaling af honorar
 • om arbejdet skal gøres om
 • om der skal betales for omgørelse af arbejdet.

I de tilfælde, hvor der ikke bare er tale om mangelfuldt arbejde, men også grund til kritik af tandlægen for manglende omhu og samvittighedsfuldhed, og dermed overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner, er det diciplinærnævnet der vurderer sagen.

Når diciplinærnævnet træffer afgørelse deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og 2 tandlæger udpeget af Tandlægeforeningen. Nævnet har desuden en dommer som formand. 

Diciplinærnævnet kan tage stilling til;

 • om tandlægen har handlet kritisabelt eller ej. 
 • om tandlægen har handlet så kritisabelt, at der skal gives en indskærpelse og overvejes en politianmeldelse.
 • om der skal ske tilbagebetaling af honoraret, omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelse.

Diciplinærnævnets afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Desuden kan styrelsen for patientklager, vurdere rettighedssager hvor der er sket en overtrædelse af sundhedsloven. Her tages stilling til;

 • Manglende prisoverslag
 • Manglende regelmæssig indkald til kontrol
 • Manglende akutbehandling.

Diciplinærnævnets afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning dækker, hvis det er overvejende sandsynligt at der som følge af behandling eller undersøgelse – eller mangel på samme, er sket en skade. I forbindelse med rodbehandling er det ofte filfrakturer eller parietale perforationer der udløser erstatning.

Det er endvidere en betingelse at behandlingen enten:

 • Ikke har været i overensstemmelse med hvordan en erfaren specialist ville have handlet, ( i den sammenhæng er en erfaren specialist et juridisk begreb, en tænkt ufejlbarlig tandlæge med de bedst tænkelige faglige kompetencer )
 • skyldes en fejl i apparatur/udstyr
 • kunne være undgået ud fra en efterfølgende betragtning ved en anden metode eller
 • ligger ud over, hvad en patient med rimelighed må tåle.

Det er derimod ikke en betingelse at der skal være sket en egentlig faglig fejl fra tandlægens side.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings afgørelse kan ankes til Tandskade ankenævnet.